Članstvo v društvu

Člani društva sodelujejo v različnih aktivnostih

Članstvo v Športnem klubu kraparjev Slovenije je lahko redno, podporno in častno.

Redni člani so tisti člani, ki aktivno sodelujejo v organih društva.

Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno in/ali materialno pomagajo pri delovanju. Podporni člani lahko sodelujejo pri vseh ostalih aktivnostih, nimajo pa glasovalne pravice in ne morejo biti izvoljeni v organe Športnega kluba kraparjev Slovenije.

Naziv častnega člana lahko občni zbor podeli rednim in podpornim članom ter tudi nečlanom, če so s svojim dosedanjim delom izjemno prispevali k razvoju in uspešnemu delu društva ali zaradi zaslug za razvoj področja, na katerem društvo deluje.
Častni člani niso zavezani plačevati članarine. Častni člani, ki niso redni člani društva, nimajo glasovalne pravice.

Član društva lahko postane vsakdo, ki poda pisno pristopno izjavo, v kateri zaprosi za članstvo, pridobi soglasje predsedstva društva  in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in pravili društva, ter plača članarino.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti, mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Članarina za leto 2018

Redni član: 30,00 €

Članica: 15,00 €

Študenti, dijaki: 15,00 €

Podporni člani:  10,00 €

Članarina velja za koledarsko leto

Novi člani

Prosimo, da pred plačilom članarine pošljete izpolnjeno vlogo na naslov društva ali preko elektronske pošte.

Vloga za sprejem v članstvo

27. december, 2016